PUMA Library Reference Manual
Loading...
Searching...
No Matches
Puma::PreArgDesc Class Reference

#include <PreArgDesc.h>

Public Member Functions

 PreArgDesc ()
 
TokenbeginToken () const
 
TokenendToken () const
 
void beginToken (Token *t)
 
void endToken (Token *t)
 
int numArgs () const
 
void newArg ()
 
MacroUnitcurrArg () const
 
MacroUnitgetArg (int i) const
 

Constructor & Destructor Documentation

◆ PreArgDesc()

Puma::PreArgDesc::PreArgDesc ( )
inline

Member Function Documentation

◆ beginToken() [1/2]

Token * Puma::PreArgDesc::beginToken ( ) const
inline

◆ beginToken() [2/2]

void Puma::PreArgDesc::beginToken ( Token t)
inline

◆ currArg()

MacroUnit & Puma::PreArgDesc::currArg ( ) const
inline

◆ endToken() [1/2]

Token * Puma::PreArgDesc::endToken ( ) const
inline

◆ endToken() [2/2]

void Puma::PreArgDesc::endToken ( Token t)
inline

◆ getArg()

MacroUnit & Puma::PreArgDesc::getArg ( int  i) const
inline

◆ newArg()

void Puma::PreArgDesc::newArg ( )
inline

◆ numArgs()

int Puma::PreArgDesc::numArgs ( ) const
inline